Vilkår for studioleie

Generelle leievilkår

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med leievilkår før studio tas i bruk. Leietaker plikter også å gjøre seg kjent med lokalets rømningsveier.

Lokalene og inventar skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man fant det. Alle som bruker studioet har plikt til å rydde etter seg.

Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under opphold / bruk skal meddeles umiddelbart. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg eller inventar / utstyr som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling.

Lokalene leies på timebasis og skal kun benyttes til det tidspunkt det er booket for.

Lokalene skal brukes til fotografering / fotografvirksomhet. All annen bruk av lokalet skal godkjennes på forhånd. Framleie av lokalet er ikke tillatt.

Bruk av studiolokale

Utesko

Det er ikke lov å gå med utesko inne i lokalet. Sko som skal brukes i forbindelse med fotografering skal være rene.

Spray, lakk, maling eller lignende

Det skal ikke brukes noen form for spray, lakk, maling eller lignende som kan sette seg på- eller skade gulv, vegger, tak, møbler eller annet utstyr. Eventuelle dekorasjoner som medbringes må være klartgjort på forhånd, og ikke ha overflater med farge, væsker eller mender av støv eller partikler som kan smitte over på eller skade utstyr.

Dyr

Dyr har ikke adgang til lokalet med mindre det er gjort særskilt avtale om dette.

Støynivå

Det må ikke være så høyt lydnivå fra musikkanelgg eller annet at det forstyrrer andre i bygget. Bruk av musikk eller annen høy lyd bør unnås i kontortid.

Bruk av utstyr

Utstyr i studio som tilhører Skylight studio er tilgjengelig for leietaker i leieperiode. Utstyr og inventar er forsikret. Ved skade som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling og dermed ikke dekkes av forsikring vil leietaker bli stilt øknomisk ansvarlig for tap / skade.

Medbrakt utstyr

Eget utstyr skal ikke etterlates i lokalet uten nærmere avtale. Egne røykmaskiner eller røykampuller skal godkjennes på forhånd. Bruker er ansvarlig for eventuelle skader på eget utstyr. Hvis personlig utstyr forårsaker skade på selve studioet eller utstyr tilhørende studioet, gjelder samme regler som for punktene ellers.

Bakgrunner

Bakgrunnene skal brukes med varsomhet. Meld fra om skade / slitasje.

Wifi

Leietaker kan benytte seg av Skylight studio sitt nettverk. Info om dette finnes i studio.

Kaffe

Leietaker kan benytte seg av kaffeautomat på t-kjøkken rett utenfor lokale.

Adgang til studio

Adgang til studio styres av bookingkalender på nettsiden skylightstudio.no og leietaker har rett til å oppholde deg i studio innenfor de tidene reservasjonen er satt opp.

Betalingsbetingelser

All bruk av studio skal forhåndsbetales via online betalingsløsning eller med forhåndsbetalt verdikort. Faktura utstedes kun i spesielle tilfeller og etter nærmere avtale.

Bindingstid og oppsigelse

Forhåndsbetalt verdikort er gyldig i to år fra kjøpsdato. Studio kan bookes opp til 3 måneder fram i tid. Ombooking kan gjøres innen 24 timer før booket tid ved å ta kontakt med utleier. Timer som er booket kan kun refunderes dersom det foreligger særlige grunner til dette, f. eks sykdom eller andre alvorlige forhold.

Aldersbegrensning

Det er 18 års aldersgrense på bruk av studiolokalet og utstyret. Instruerte personer mellom 15 og 18 år kan bruke utstyret for trening dersom ansvarlig og erfaren person over 18 år er til stede. Det er ikke tillat å bruke modeller under 18 år, dersom de ikke er i følge med foresatte.

Leietakers rettigheter, plikter og ansvar

 • Leietaker er selv ansvarlig for tap eller skade på egne klær, gjenstander og personlige eiendeler. Leietaker også ansvarlig for eventuelle skader på personer som oppholder seg i lokalet.
 • Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap av utstyr, interiør og fast inventar i studiolokalet som følge av uaktsomhet. Leietaker er også ansvarlig for skader og tap påført av andre personer hun/han bringer med seg. Normal slitasje er unntatt fra dette.

Utleiers rettigheter, plikter og ansvar

 • Utleier sørger til enhver tid for å holde lokalet og utstyret i best mulig stand.
 • Utleier kan ved uforutsette hendelser redusere eller stenge studio. Dersom dette skjer i et tidsrom der studio er booket, skal utleier søke å finne en løsning som i minst mulig grad er til ulempe for den som har booket lokalet.
 • Utleier kan endre pris på studioleie med en måneds varsel. Endringene vil ikke påvirke pris på bookinger som allerede er gjort.
 • Utleier kan endre åpningstid og tilgjengelighet for studio med en måneds varsel. Endringene vil ikke påvirke bookinger som allerede er gjort.

Utestengelse

Utleier har rett til å utestenge leietaker dersom hun/han

 • Utøver hærverk
 • Stjeler fra studio
 • Bryter reglene for bruk av studio
 • På en eller annen måte opptrer mot utleiers interesser og formål
 • Av andre grunner misligholder de til enhver tid gjeldende vilkår
 • Ved utestengelse vil allerede innbetalt leie / verdikort ikke bli refundert. Grove overtredelser kan medføre anmeldelse.

Vilkårene ble sist oppdatert 20. januar 2020